Kancelaria prowadzi m.in.: sprawy o odszkodowanie, zadośćuczynienie, rentę i zwrot kosztów leczenia z tytułu:

    • wypadków komunikacyjnych
    • wypadków przy pracy
    • wypadków losowych skutkujących uszkodzeniem ciała i innymi niekorzystnymi następstwami
    • szkód na mieniu
    • sprawy o odszkodowanie z tytułu straty i utraconych korzyści doznanych wskutek deliktu czy też nienależytego wykonania zobowiązania