Dorobek Kancelarii jest znaczny – jeśli chodzi o doświadczenie procesowe i konsultingowe w obsłudze dużych podmiotów gospodarczych. Kancelaria prowadzi kompleksową obsługę prawną i asekurację prawną Państwa Przedsiębiorstw we wszystkich najważniejszych dziedzinach prawa i obrotu gospodarczego. Reprezentujemy naszych Mandantów w procesach sądowych, w pozasądowym obrocie prawnym z innymi podmiotami trzecimi, urzędami państwowymi i jednostkami samorządu terytorialnego. Analizujemy ryzyko prawne w sprawach spornych, sporządzamy memoranda prawne i prognozy procesowe. Świadczymy dyżury prawne w siedzibie firmy Mandanta. Prowadzimy telefoniczną asekurację prawną. Specjalizujemy się m.in.: w zakresie prawa pracy, prawa gospodarczego, prawa handlowego, prawa karnego, prawa przewozowego, prawa cywilnego, prawa budowlanego, prawa samorządowego i administracyjnego, prawa konsumenckiego, prawa odszkodowawczegoprawa ubezpieczeniowego.

Prowadzimy kompleksową obsługę prawną firm i przedsiębiorstw, mi.in.:

W zakresie prawa pracy

Przygotowywanie umów o pracę, kontraktów menadżerskich, umów o zakazie konkurencji w trakcie i po ustaniu stosunku pracy, ochrona pracodawcy przed roszczeniami związanymi z rozwiązaniem umowy o pracę lub wypłatą wynagrodzenia (w tym również wynagrodzenia z tytułu pracy w godzinach nadliczbowych), przygotowywanie projektów umów o odpowiedzialności pracowników za powierzone mienie z obowiązkiem wyliczenia, rozwiązywanie stosunku pracy, analiza rozkładów i systemów czasu pracy pod kątem kontroli Państwowej Inspekcji Pracy, wdrażanie zasad rozliczania czasu pracy w godzinach nadliczbowych, ochrona wynagrodzenia za pracę, urlopy i inne zwolnienia od pracy, Bezpieczeństwo i Higiena Pracy, obowiązki pracodawcy związane z zatrudnianiem pracowników, audyt dokumentacji związanej z zatrudnianiem pracowników, przygotowywanie projektów aktów prawa wewnętrznego w tym Regulaminów Pracy, Regulaminów Wynagradzania i Zarządzeń, doradztwo w zakresie zasad tworzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, doradztwo związane z prawnokarną ochroną pracowników, spory sądowe z pracownikami.

W zakresie prawa cywilnego

Negocjowanie i przygotowywanie projektów umów oraz porozumień handlowych, dochodzenie roszczeń o wynagrodzenie z tytułu wykonanych usług, pozasądowe rozwiązywanie sporów cywilnych, analiza prawna umów zawieranych przez przedsiębiorcę, doradztwo w zakresie zabezpieczeń prawnych transakcji handlowych, dochodzenie roszczeń odszkodowawczych z tytułu niewykonania umów, kontrola prawidłowości realizowania kontraktów handlowych, ochrona przeciwko roszczeniom odszkodowawczym związanym z prowadzoną działalnością gospodarczą, ochrona własności, doradztwo w zakresie skutków niewykonania zobowiązań wynikających z umów wzajemnych, bieżące informacje w zakresie zmian właściwych dla przedsiębiorcy przepisów prawa cywilnego, opracowywanie i wdrażanie systemów windykacji dla przedsiębiorców, reprezentowanie przedsiębiorcy w postępowaniu egzekucyjnym.

W zakresie prawa korporacyjnego

Tworzenie, przekształcanie i likwidacja spółek prawa handlowego, przygotowywanie projektów umów i aktów założycielskich spółek kapitałowych, przygotowywanie projektów uchwał i innych dokumentów wynikających z prawa spółek, przeprowadzanie zmian w organach spółek, doradztwo organom spółek, odpowiedzialność materialna członków zarządu, reprezentowanie w postępowaniach rejestrowych przed Sądem Rejestrowym, doradztwo z zakresu prawa spółek handlowych, przygotowywanie dokumentów wymaganych do dokonania zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym, przygotowywanie dokumentów i uchwał niezbędnych do składania rocznych sprawozdań finansowych, opracowywanie statutów fundacji i stowarzyszeń.

W zakresie prawa upadłościowego i naprawczego

Doradztwo prawne w zakresie dochodzenia roszczeń w postępowaniu upadłościowym, zgłaszanie wierzytelności do masy upadłości, reprezentowanie przedsiębiorców w postępowaniu upadłościowym i naprawczym.

W zakresie prawa administracyjnego

Uzyskiwanie decyzji administracyjnych organów administracji państwowej i samorządowej w zakresie właściwym dla przedmiotu działalności przedsiębiorcy, doradztwo w zakresie zasad oraz obowiązków nałożonych na przedsiębiorców a dotyczących opłat produktowych, recyklingu oraz ochrony środowiska, przygotowywanie projektów wniosków o wydanie decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o pozwoleniu na budowę, pozwoleń wodnoprawnych, doradztwo w zakresie nabywania nieruchomości przez cudzoziemców.

Windykacja należności

Wdrażanie i nadzorowanie systemów windykacji dla przedsiębiorców obejmujących wykazy dokumentów, procedury windykacyjne, zasady zgłaszania roszczeń oraz ich egzekucji, monitoring gospodarczy, analiza prawna odpisów z ewidencji właściwych ze względu na formę prawną prowadzonej działalności dla danego przedsiębiorcy, analiza dokumentacji przedsiębiorcy w Krajowym Rejestrze Sądowym, analiza przedsiębiorcy pod kątem prowadzonych postępowań egzekucyjnych dochodzenie roszczeń przed sądem.